Anh cứ việc nằm im hưởng thụ mọi việc cứ để em lo – Riho Fujimori