Cậu sinh viên số hưởng ở ghép cùng hai chị khóa trên