Lần đâu đi phỏng vấn làm người mẫu ảnh của Kirari Suzumori